Privacy- en cookiebeleid

1.Inleiding

Dit is ons Privacybeleid. Hierin staat beschreven hoe we gegevens verzamelen en verwerken die we via onze website van u ontvangen. Lees het onderstaande zorgvuldig door zodat u onze opvattingen en werkwijze ten aanzien van uw persoonsgegevens kent en begrijpt hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

Eventuele opmerkingen over dit Privacybeleid kunt u e-mailen naar info.netherlands@vastint.eu.

2.Wie wij zijn

Dit zijn de gegevens die we als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ aan u moeten verstrekken op grond van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, bekend als de algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

 • De projectlocatie is Hoogoorddreef 7, 1101 BA Amsterdam;
 • Onze bedrijfsnaam is Atlas ArenA Amsterdam C.V;
 • Wij zijn statutair gevestigd op het adres Hettenheuvelweg 51, 1101 BM Amsterdam.

3.Welke gegevens wij mogen verzamelen

Wij mogen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • informatie die u op enig moment invult in formulieren of enquêtes op onze website;
 • een registratie van eventuele correspondentie tussen u en ons;
 • gegevens over transacties die u via onze website uitvoert;
 • gegevens over uw bezoeken aan onze website en de bronnen die u gebruikt;
 • informatie over uw computer (bijvoorbeeld uw IP-adres, browser, besturingssysteem) voor het systeembeheer en om samengestelde gegevens aan onze adverteerders te verstrekken.

Op grond van de AVG zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt, op een manier die uw rechten niet aantast. We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend als ten minste één van de volgende grondslagen van toepassing is:

 1. a) u hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
 2. b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om, op uw verzoek, maatregelen te nemen voordat u een overeenkomst aangaat;
 3. c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 4. d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 5. e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons als verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen; en/of
 6. f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde – zoals het door ons verwerken van creditcardbetalingen – behalve wanneer de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

4.Cookies

[Alle cookies die door en op onze website worden gebruikt, worden gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-cookiewet.]

De website maakt gebruikt van cookies of vergelijkbare technologie om informatie te verzamelen over uw toegang tot de website. Cookies zijn stukjes informatie met een unieke referentiecode die een website naar uw apparaat verstuurt om informatie over u op te slaan en in sommige gevallen te volgen.

Een aantal cookies die wij gebruiken, blijven slechts gedurende uw websessie actief en vervallen wanneer u uw browser afsluit. Andere cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u naar de website terugkeert. Deze cookies blijven langer actief.

Alle cookies die op onze website worden gebruikt, worden door ons ingesteld.

De meeste webbrowsers voor computers en sommige webbrowsers voor mobiele apparaten, aanvaarden cookies automatisch. Indien u dit liever niet hebt, kunt u uw browser zo aanpassen dat dit niet gebeurt of dat u wordt gewaarschuwd telkens wanneer een cookie wordt ingesteld. U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door de instellingen in uw browser aan te passen. Houd er echter rekening mee dat u door het blokkeren of verwijderen van cookies de website mogelijk niet optimaal kunt gebruiken.

Onze cookies worden gebruikt:

Essentieel sessiebeheer

 • om een specifieke inlogsessie voor een gebruiker van de website te creëren, zodat de website onthoudt dat een gebruiker is ingelogd en zijn/haar paginaverzoeken op een effectieve, veilige en consistente manier worden ingewilligd;
 • om vast te stellen of een gebruiker de website eerder heeft bezocht, zodat we het aantal unieke gebruikers van de website kunnen bepalen en kunnen waarborgen dat we voldoende capaciteit hebben voor het aantal gebruikers dat we krijgen;
 • om vast te stellen of een bezoeker van de website op enige manier bij ons staat geregistreerd;
 • we kunnen ook informatie van uw computer registreren, inclusief het bestaan van cookies, uw IP-adres en informatie over uw browserprogramma, zodat we problemen kunnen diagnosticeren en uw gebruik van onze website kunnen beheren en volgen.

Functionaliteit

 • aanpassen van elementen van de promotionele lay-out en/of content van de website.

Prestaties en metingen

 • verzamelen van statistische informatie over hoe onze gebruikers de website gebruiken, zodat we de website kunnen verbeteren en kunnen zien welke onderdelen onder gebruikers het meest populair zijn.

5.Hoe we de verzamelde gegevens gebruiken

We kunnen informatie over u gebruiken om:

 • websitecontent effectief aan u te presenteren;
 • informatie, producten en diensten te leveren die u aanvraagt, of (met uw toestemming) waarvan wij denken dat deze u interesseren;
 • om contracten met u uit te voeren;
 • u toe te staan onze interactieve diensten te gebruiken, als u dat wilt;
 • u te informeren over onze tarieven;
 • u te informeren over andere goederen en diensten die u wellicht interesseren. Dit laten we ook door anderen doen en wij (of zij) kunnen contact met u opnemen.

Indien u een nieuwe klant bent, wordt er uitsluitend contact met u opgenomen als u daarmee instemt.

Indien u niet wilt dat we uw persoonsgegevens gebruiken om een van de andere redenen die in dit artikel 5 worden uiteengezet, kunt u ons dit op elk moment laten weten door contact met ons op te nemen via info.netherlands@vastint.eu. We zullen uw gegevens dan uit onze systemen verwijderen. U erkent echter dat we u hierdoor niet altijd de best mogelijke producten en diensten kunnen bieden.

In sommige gevallen kan het verzamelen van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting zijn. Indien u in deze gevallen uw persoonsgegevens niet verstrekt aan ons, worden we beperkt in de  producten en diensten die wij aan u kunnen leveren.

6.Waar we uw gegevens opslaan

We kunnen uw verzamelde gegevens overdragen aan een opslaglocatie buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De gegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt om uw bestelling uit te voeren en de betaling af te handelen.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om ze te gebruiken zoals hierboven beschreven in artikel 5 en/of zolang we uw toestemming hebben om ze te bewaren. Uw persoonsgegevens worden verwijderd als we deze niet langer nodig hebben.

7.Verstrekken van uw gegevens

In de volgende gevallen mogen we uw gegevens verstrekken:

 • Indien we ons bedrijf, of onze vennootschap, willen verkopen, mogen we uw gegevens aan de potentiële koper verstrekken.
 • We mogen uw gegevens ook verstrekken aan andere bedrijven binnen onze groep.
 • We mogen uw gegevens verstrekken als we daartoe wettelijk verplicht zijn, of ter bescherming van het eigendom, de veiligheid of de rechten van anderen.
 • We mogen informatie uitwisselen met anderen ter bescherming tegen fraude of kredietrisico’s.

We mogen overeenkomsten met derden sluiten om diensten aan u te verlenen namens ons. Dit kan gaan om betalingsverwerking, zoekmachinefaciliteiten, reclame en marketing. In sommige gevallen hebben deze derden toegang nodig tot (een deel van) uw gegevens. Dit zijn de derden die toegang hebben tot uw gegevens:

 • We Design Studio Graficzne
 • Vastint Netherlands B.V.
 • Mass Internet

Wanneer uw gegevens voor een dergelijk doel vereist zijn, zullen we alle redelijke maatregelen treffen om te waarborgen dat uw gegevens veilig en beveiligd worden verwerkt, en in overeenstemming met uw rechten, onze verplichtingen en de verplichtingen van de derde op grond van de AVG en de wet.

8.Uw rechten

U kunt ons vragen uw gegevens niet voor marketing te gebruiken. U kunt dit doen door de betreffende vakjes op onze formulieren aan te vinken, of door op enig moment contact met ons op te nemen via info.netherlands@vastint.eu.

Op grond van de AVG heeft u het recht:

 • te verzoeken om gratis inzage in, en verwijdering of rectificatie van, uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben;
 • te verzoeken om uw persoonsgegevens aan een andere persoon over te dragen (gegevensoverdraagbaarheid);
 • te worden geïnformeerd over welke gegevensverwerking plaatsvindt;
 • de verwerking te beperken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; en
 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering zoals uiteengezet in artikel 11 hieronder.