Algemene voorwaarden

1.Inleiding

Welkom bij Atlas ArenA Amsterdam

Op deze pagina vindt u de voorwaarden waaronder u onze website https://atlasarena.nl/ kunt gebruiken als geregistreerd gebruiker of als gast. Lees deze voorwaarden voor gebruik zorgvuldig door.

Door de website te gebruiken, aanvaardt u de voorwaarden en stemt u ermee in dat u deze zult naleven. Indien u de voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website niet te gebruiken.

2.Wie wij zijn

https://atlasarena.nl/wordt geëxploiteerd Atlas ArenA Amsterdam C.V., een vennootschap die in Nederland staat geregistreerd onder ondernemingsnummer 34283137.

Enige belangrijke informatie over ons:

Wij zijn statutair gevestigd op het adres: Hettenheuvelweg 51, 1101 BM Amsterdam. 

Ons btw-nummer is: NL818476746B01

3.Gebruik van de website

U hebt toestemming voor tijdelijk gebruik van de website, maar we kunnen onze dienstverlening op elk moment intrekken of wijzigen zonder u hierover te informeren en zonder dat we tegenover u wettelijk aansprakelijk zijn.

U moet alle identificatiecodes, wachtwoorden en andere beveiligingsinformatie vertrouwelijk behandelen. Indien we denken dat u de vertrouwelijkheid hebt geschonden, mogen we alle beveiligingsinformatie onbruikbaar maken (inclusief uw wachtwoorden en codes).

Indien u iemand anders toestaat om onze website te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat diegene deze voorwaarden vooraf leest en zich aan deze voorwaarden houdt.

Gebruik de website uitsluitend zoals dat door de wet en deze voorwaarden wordt toegestaan. Doet u dit niet, dan kunnen we uw gebruik opschorten of helemaal beëindigen.

We actualiseren en wijzigen de website regelmatig, maar we zijn dit niet verplicht. Het materiaal op de website kan verouderd zijn. Het materiaal op de website is niet bedoeld als advies en u kunt zich er niet op beroepen. In het geval iemand zich toch op de website beroept, sluiten we alle wettelijke aansprakelijkheid uit en vergoeden we geen kosten.

Wanneer we informatie over u verwerken, volgen we ons Privacybeleid. U kunt hier ons Privacybeleid lezen.

Door de website te gebruiken, stemt u ermee in dat wij deze informatie verwerken en bevestigt u dat de door u verstrekte gegevens juist zijn.

4.Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten op de website (bijvoorbeeld auteursrecht en rechten op de ontwerpen) en op het materiaal dat op de website wordt geplaatst. Dit wordt beschermd door auteursrecht.

U mag één afdruk maken en fragmenten van pagina’s downloaden voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is uitsluitend toegestaan als u een licentie van ons hebt. U mag niets wijzigen en u mag illustraties, video’s, audiofragmenten of foto’s niet los van de bijbehorende tekst gebruiken.

Indien u deze voorwaarden schendt, verliest u uw recht om onze website te gebruiken en moet u alle door u gemaakte afdrukken vernietigen of retourneren.

5.Onze wettelijke aansprakelijkheid tegenover u

We garanderen niet dat het materiaal op onze website juist is. Voor zover dit wettelijk mogelijk is, sluiten we wettelijke aansprakelijkheid voor de volgende zaken uit:

enig verlies voor u dat voortvloeit uit het gebruik van onze website;

verlies van inkomsten, winst, omzet, gegevens, opdrachten of goodwill, of gemiste besparingen.

Voor zover dit wettelijk mogelijk is, sluiten we daarnaast alle voorwaarden en garanties of beloften uit die voortvloeien uit wet- en regelgeving.

Wettelijke aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van onze nalatigheid sluiten we niet uit. Evenmin sluiten we wettelijke aansprakelijkheid uit voor fraude of een bedrieglijke voorstelling van zaken, of voor iets anders dat wettelijk niet mag worden uitgesloten.

6.Computerdelicten

Indien u iets doet dat op grond van geldend recht een strafbaar feit oplevert, eindigt uw recht om de website te gebruiken onmiddellijk. Wij zullen u bij de bevoegde autoriteiten aangeven en hen uw identiteit geven.

Voorbeelden van computermisbruik zijn het verspreiden van virussen, wormen, Trojaanse paarden en ander technologisch schadelijk materiaal.

U mag niet proberen toegang te krijgen tot onze website of server of een daaraan verbonden database, en u mag geen ‘aanval’ op de website uitvoeren. Wij zijn tegenover u niet wettelijk aansprakelijk voor schade door virussen of ander schadelijk materiaal dat u via onze website ophaalt.

7.Links naar onze website

U mag op uw website een legale link naar de homepage van onze website opnemen als de content van uw website voldoet aan ons beleid voor aanvaardbaar gebruik. We kunnen deze toestemming op elk moment intrekken.

U mag op geen enkele wijze de indruk wekken dat we onze goedkeuring hebben gegeven of dat er banden met ons bestaan, tenzij we daar schriftelijk mee instemmen.

8.Links op onze website

Links op onze website naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor andere websites of voor enig verlies dat u lijdt door het gebruik daarvan.

9.Afwijkingen

We wijzigen deze voorwaarden regelmatig en u moet ze controleren op wijzigingen omdat deze voor u bindend zijn.

10.Merk

Atlas ArenA Amsterdam is ons geregistreerde merk.

11.Toepasselijk recht

11.1   Partijen stellen alles in het werk om eventuele geschillen, die mogelijk voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of met een schending daarvan, te goeder trouw te bespreken en te beslechten.

11.2   Indien een dergelijk geschil niet minnelijk kan worden geschikt via gewone onderhandelingen tussen partijen, of indien een van hen (of beiden) niet bereid is (of zijn) om aan dit proces deel te nemen, kan een partij de andere partij schriftelijk voorstellen om gestructureerde onderhandelingen te gaan voeren, bijgestaan door een volledig geaccrediteerde mediator, alvorens een gerechtelijke procedure aan te spannen.

11.3   Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over een mediator, of indien de overeengekomen mediator niet in staat of niet bereid is om op te treden en er geen andere mediator kan worden overeengekomen, mag elke partij – binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft genomen van een van genoemde gebeurtenissen – een gerenommeerd arbitrage-instituut in de stad van het project waarop de website betrekking heeft, vragen een mediator aan te stellen.

11.4   Binnen 14 dagen na aanstelling van de mediator (hetzij in onderlinge overeenstemming tussen partijen of door het bovengenoemde arbitrage-instituut conform hun mediationprocedure) komen partijen met de mediator samen om de procedure voor de mediation af te spreken, tenzij partijen en de mediator anders overeengekomen zijn.

11.5   Alle onderhandelingen in verband met het betreffende geschil (of de betreffende geschillen) zullen in vertrouwen worden gevoerd en zonder afbreuk te doen aan de rechten van partijen in eventuele verdere procedures.

11.6   Indien partijen overeenstemming bereiken over beslechting van het geschil dat onderwerp van de mediation is, zal deze overeenstemming schriftelijk worden vastgelegd en is deze, na ondertekening door de rechtsgeldig gemachtigde vertegenwoordigers van beide partijen, voor hen definitief en bindend.

11.7   Indien partijen er niet in slagen het geschil (of de geschillen) binnen 60 dagen (of een langere termijn zoals tussen de partijen overeengekomen) na aanstelling van de mediator te beslechten, of indien een van beide partijen zich uit de mediationprocedure terugtrekt, mag elk van de partijen haar recht uitoefenen om een rechtsmiddel in te stellen via een gerechtelijke procedure bij een lokale rechtbank.

11.8   Eventuele geschillen zijn niet van invloed op de lopende verplichtingen die partijen op grond van de Overeenkomst hebben.

11.9   De rechtbank in het arrondissement waar de projectlocatie is gelegen is bij uitsluiting bevoegd om vorderingen in relatie tot onze website behandelen. Op alle geschillen is het recht van het arrondissement waar de projectlocatie is gelegen van toepassing.

12.Contact

Bij eventuele problemen kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info.netherlands@vastint.eu.